Εγγραφές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κύκλος σπουδών 2024-2025:

Πρώτος Κύκλος Αιτήσεων

Έναρξη Αιτήσεων: 15/6/2024
Λήξη Αιτήσεων:  14/7/2024

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η διαδικασία της αίτησης γίνεται με την κατάθεση από μέρους των ενδιαφερόμενων των κάτωθι δικαιολογητικών:

  • Έντυπο της αίτησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
  • Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν η οποία θα αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του και εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (και σε CD)
  • Πιστοποιητικά τεκμηρίωσης καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή /και άλλων ξένων γλωσσών (και για τους αλλοδαπούς επάρκεια γνώσης της Ελληνικής γλώσσας)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της επιστολής. Οι συστατικές επιστολές μπορεί να προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό χώρο, είτε από τον επαγγελματικό χώρο.

Δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με την απαίτηση να τα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή μετά την αποδοχή τους και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΙ.ΠΑ.Ε Σίνδος
Κτήριο Σχολής Επιστημών Υγείας
Ισόγειο
Τηλ. 2310013444
Email: pms.cosm@nutr.ihu.gr, pms.cosm@gmail.com