ΠΜΣ «Κοσμητολογία»

Γνωστικό Αντικείμενο

Σκοπός του ΠΜΣ «Κοσμητολογία» είναι να παρέχει :

  • υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση με εξειδικευμένες γνώσεις που θα εφαρμοστούν στη διαχείριση και στο σχεδιασμό καλλυντικών προϊόντων
  • διεπιστημονική εκπαίδευση με σκοπό οι απόφοιτοι να βελτιώσουν τη δυνατότητα συνεργασίας με επαγγελματίες άλλων κλάδων από το χώρο της Υγείας, αλλά και της βασικής έρευνας
  • την ενίσχυση της έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης και την προαγωγή νέων και διεπιστημονικών συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο των επιστημών
  • τη δημιουργία ισχυρού υπόβαθρου στην επιστήμη της Κοσμητολογίας και για αποφοίτους άλλων επιστημών
  • τα κατάλληλα εφόδια, προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις σε νευραλγικούς τομείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλα τα πεδία του ΠΜΣ

Πτυχιούχοι που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης όλων των επιστημονικών κλάδων Ελληνικών, ή αναγνωρισμένων στη χώρα τους Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πτυχιούχοι τμημάτων με σχετικά ασθενές επιστημονικό υπόβαθρο στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ είναι δυνατό να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν μάθημα ή μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί 40 φοιτητές.

Τομείς απασχόλησης Αποφοίτων

Το ΠΜΣ παρέχει χρήσιμες γνώσεις σε πτυχιούχους που επιθυμούν να απασχοληθούν :

α) Ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, δημιουργώντας τη δική τους ατομική επιχείρηση είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.
β) Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων.
γ) Σε ιδιωτικά ή δημόσια θεραπευτήρια
δ) Στην εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε συναφή αντικείμενα.

Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΠΜΣ, ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης στο ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα.

Στους αποφοίτους θα δίδεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΣ), ανάλογα με την ειδίκευση που παρακολούθησαν :

Ι. «Κοσμητολογία με ειδίκευση στην Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων»

ΙΙ. «Κοσμητολογία με ειδίκευση στις Εφαρμογές της Κοσμητολογίας στη Δερματολογία»

Πρόγραμμα παραδόσεων

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση του ΠΜΣ από επαγγελματίες, οι παραδόσεις γίνονται τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και δεν υπερβαίνουν τις 6 ώρες παρακολούθησης ανά ημέρα (4 ώρες το ανώτερο την Παρασκευή το απόγευμα).

Τέλος φοίτησης

Το τέλος φοίτησης ορίζεται στα 2.400€ και διατίθεται για να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό του.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35, του Ν. 4485/2017, στον τελικό προϋπολογισμό έχει υπολογιστεί η δωρεάν φοίτηση του 30% των συμμετεχόντων που απαλλάσσεται των τελών φοίτησης.

Οδηγός Σπουδών

Δείτε τον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ:

ΦΕΚ Ίδρυσης

Δείτε το ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ