Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων

Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί, όπως περιγράφεται και στον τίτλο, να αποκτήσουν οι φοιτητές όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν καινοτόμα καλλυντικά προϊόντα.

Ο στόχος που περιγράφεται θα επιτευχθεί μέσω της εκμάθησης εξειδικευμένων και προηγμένων  εννοιών που διέπουν την επιστήμη των καλλυντικών προϊόντων, με έμφαση στις ιδιότητες των συστατικών τους και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Οι φοιτητές θα διδαχθούν, την αξιοποίηση της βιβλιογραφίας, με στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου καλλυντικού προϊόντος.

Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς όλες τις επαγγελματικές προκλήσεις που θα συναντήσουν στον χώρο εργασίας τους και πιο συγκεκριμένα στα Τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης.